2-banner

Professional kosmetika
Gaplaýyş öndürijisi

“Yudong Packaging” dizaýny üpjün edýär we
Ajaýyp kosmetiki gaplama çözgütleri öndürýär

Derňew
2banner

Ekologiýa taýdan arassa agaç
Gaplamak

100% Gaýtadan ulanylýan agaç gaplamasy
Pes MOQ bilen islendik şekil

Derňew
banner3

Gaýtadan ulanylýan PCR gaplamasy
Öndüriji

Custöriteleşdirilen pomada / dodak ýalpyldysy
Maskara / Kirpik / Ykjam / Göz kölegesi / Boş poroşok
Howa ýassygy / banka / çüýşe we beýleki kosmetiki önümler

Derňew

biz hakda

“Yudong Packaging Products Co., Ltd.”

“Yudong” gaplamasy, 2013-nji ýyldan bäri dizaýn, önümçilik we satuw bilen birleşdirilen professional kosmetiki we şahsy ideg gaplaýyş öndürijisidir. ISO9001 we SGS şahadatnamalary we 30-dan gowrak dizaýn patenti bar.Dürli makiýaup gaplamalary we derini bejermek gaplamalary, plastmassa, alýumin, PCR, akril, aýna, agaç ýaly esasy materiallar bilen üpjün edýäris.

Has giňişleýin görüň
Kosmetiki gaplama

Kosmetiki gaplama

Ekologiýa taýdan arassa agaçGaplamak

Ekologiýa taýdan arassa agaç
Gaplamak

Derini bejermek gaplamasy

Derini bejermek gaplamasy

Aýna çüýşe

Aýna çüýşe

näme üçin bizi saýlamaly?

- Kompaniýanyň artykmaçlygy -

Tejribeli

2013-nji ýyldan başlap, “YUDONG Packaging” kosmetika, şahsy ideg we beýleki gaplaýyş önümlerini öndürmekde, taslamakda we öndürmekde 10 ýyldan gowrak tejribe toplady.

Güýçli gözleg

Günüň dowamynda ösýän täzelikleri we önümleri dowam etdirýäris.Iň oňat önüm öndürmek baradaky teklibiňizden öwrenip bileris.

Gaplamak çözgütleri

Kärhanalar kosmetiki gaplamalardan, şahsy ideg gaplamalaryndan, ekologiýa taýdan arassa agaç gaplamalardan dürli zatlar üçin dürli şekilli gaplama önümlerini alyp bilerler.

Gaty hil gözegçiligi

“YUDONG Packaging” diňe işewür hyzmatdaşlarymyzyň ýeňilleşendigine we biziň bilen uzak wagtlap işleýändigine göz ýetirmek üçin iň oňat hilli gözellik gaplaýyş önümlerine ünsi jemleýär.

Marka hyzmatlary

Marka logotipiňizi, marka gymmatlyklaryňyzy görkezer ýaly, talaplaryňyza görä gaplama goşmak üçin müşderi hyzmat toparymyz bilen habarlaşyň.

Özbaşdaklaşdyrma

Talaplaryňyza laýyk gelýän zatlar üçin köp mukdarda sargyt etmek isleseňiz, goşmaça çykdajylar üçin 100 dollar tölemeli we galan zatlaryň hemmesini alarys.

iň soňky habarlar

- Has köp marka soraglaryny alyň -

Senagat maslahaty

Kompaniýa habarlary

PET preformlary üçin bu çäreleri bilýärsiňizmi?

PET preformlary üçin bu çäreleri bilýärsiňizmi?

PET preforms Belli bir temperaturada we basyşda galyndy çig mal bilen doldurylýar we sanjym galyplaýjy maşynyň gaýtadan işlenmegi bilen, galyplara laýyk belli bir galyňlygy we beýikligi bilen preformda işlenýär.PET preformlary zarba galyplary bilen gaýtadan işlenýär ...

Has köp +
Kosmetiki gaplama materiallary we önümçilik prosesi

Kosmetiki gaplama materiallary we önümçilik prosesi

I. Plastiki materiallaryň esasy kategoriýalary 1. AS: Gatylygy ýokary däl, birneme döwük (kakanyňyzda gysga ses bar), açyk reňk we fon reňki gök reňkli, kosmetika we iýmit bilen göni aragatnaşykda bolup biler.Adaty losyon çüýşelerinde we wakuum çüýşelerde biz ...

Has köp +
Gaplamak üçin material bilimleri - Plastiki önümleriň reňkiniň üýtgemegine näme sebäp bolýar?

Gaplamak üçin material bilimleri - Plastiki önümleriň reňkiniň üýtgemegine näme sebäp bolýar?

Çig malyň oksidleýji zaýalanmagy, ýokary temperaturada galyp, reňklenmegine sebäp bolup biler;Temperatureokary temperaturada reňkleýjiniň reňklenmegi plastmassa önümleriniň reňklenmegine sebäp bolar;Reňkleýji we çig mal ýa-da goşundylaryň arasyndaky himiki reaksiýa reňksizlige sebäp bolar;...

Has köp +
Kosmetiki gaplama dizaýnyny nädip has şahsylaşdyrmaly

Kosmetiki gaplama dizaýnyny nädip has şahsylaşdyrmaly

Gaplamak dizaýny Gaplamak dizaýny, üstünlikli gaplamak we önüm bazara çykarylanda iň ýokary peýdany almak üçin ylmy we tertipli proseduralary we usullary talap edýän yzygiderli taslama.Diňe önümi takyk ýerleşdirmegiň gaplama strategiýasyna düşünmek bilen ...

Has köp +
Gaplamanyň reňkine düşüniň, PANTONE reňk kartasyna düşünmekden başlaň

Gaplamanyň reňkine düşüniň, PANTONE reňk kartasyna düşünmekden başlaň

PANTONE reňk kartoçkasynyň reňk gabat gelýän ulgamy, resmi hytaý ady “PANTONE”.Çap we beýleki ugurlary öz içine alýan dünýä belli reňk aragatnaşyk ulgamy we de-fakto halkara reňk standart diline öwrüldi.PANTONE Reňk kartoçkalarynyň müşderileri fi ...

Has köp +
PET preformlary üçin bu çäreleri bilýärsiňizmi?

PET preformlary üçin bu çäreleri bilýärsiňizmi?

PET preforms Belli bir temperaturada we basyşda galyndy çig mal bilen doldurylýar we sanjym galyplaýjy maşynyň gaýtadan işlenmegi bilen, galyplara laýyk belli bir galyňlygy we beýikligi bilen preformda işlenýär.PET preformlary zarba galyplary bilen gaýtadan işlenýär ...

Has köp +
Kosmetiki gaplama materiallary we önümçilik prosesi

Kosmetiki gaplama materiallary we önümçilik prosesi

I. Plastiki materiallaryň esasy kategoriýalary 1. AS: Gatylygy ýokary däl, birneme döwük (kakanyňyzda gysga ses bar), açyk reňk we fon reňki gök reňkli, kosmetika we iýmit bilen göni aragatnaşykda bolup biler.Adaty losyon çüýşelerinde we wakuum çüýşelerde biz ...

Has köp +
Gaplamak üçin material bilimleri - Plastiki önümleriň reňkiniň üýtgemegine näme sebäp bolýar?

Gaplamak üçin material bilimleri - Plastiki önümleriň reňkiniň üýtgemegine näme sebäp bolýar?

Çig malyň oksidleýji zaýalanmagy, ýokary temperaturada galyp, reňklenmegine sebäp bolup biler;Temperatureokary temperaturada reňkleýjiniň reňklenmegi plastmassa önümleriniň reňklenmegine sebäp bolar;Reňkleýji we çig mal ýa-da goşundylaryň arasyndaky himiki reaksiýa reňksizlige sebäp bolar;...

Has köp +
Kosmetiki gaplama dizaýnyny nädip has şahsylaşdyrmaly

Kosmetiki gaplama dizaýnyny nädip has şahsylaşdyrmaly

Gaplamak dizaýny Gaplamak dizaýny, üstünlikli gaplamak we önüm bazara çykarylanda iň ýokary peýdany almak üçin ylmy we tertipli proseduralary we usullary talap edýän yzygiderli taslama.Diňe önümi takyk ýerleşdirmegiň gaplama strategiýasyna düşünmek bilen ...

Has köp +
Gaplamanyň reňkine düşüniň, PANTONE reňk kartasyna düşünmekden başlaň

Gaplamanyň reňkine düşüniň, PANTONE reňk kartasyna düşünmekden başlaň

PANTONE reňk kartoçkasynyň reňk gabat gelýän ulgamy, resmi hytaý ady “PANTONE”.Çap we beýleki ugurlary öz içine alýan dünýä belli reňk aragatnaşyk ulgamy we de-fakto halkara reňk standart diline öwrüldi.PANTONE Reňk kartoçkalarynyň müşderileri fi ...

Has köp +